Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Ocjenjivanje i vrjednovanje znanja (PN-A)
Kratica predmeta PN17 Šifra predmeta 189184
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Predmet mogu upisati redoviti studenti niže navedenih studija i studijskih godina Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji su pri upisu diplomske razine studija upisali Program za stjecanje kompetencija nastavnika prema Modelu A
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Matešić
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.matesic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 636
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Snježana Mališa
Akademski stupanj/naziv doktorica znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail snjezana.malisa@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 614
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s procesom ocjenjivanja, vrjednovanja i samovrjednovanja u poučavanju i učenju, kao i njihove višestruke uloge u motiviranju, poticanju razvijanja vještina i navika učenja kod učenika.  

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Osposobiti studente za učinkovito prepoznavanje i korištenje različitih metoda ocjenjivanja, vrjednovanja i samovrjednovanja kao integrativnog procesa poučavanja i učenja kako bi se informirali koliko su se postigli temeljni rezultati i usmjerili daljnje planiranje poučavanja i učenja. Ishodi učenja su: • razumjeti i objasniti pojmove ocjenjivanje, vrjednovanje i samovrjednovanje • razumijete razlike između dijagnostičkog, formativnog i sumativnog ocjenjivanja • poznavati i objasniti utjecaj procesa ocjenjivanja na motivaciju i individualne razlike učenika u nastavnom procesu • primijeniti različite metode ocjenjivanja ishoda učenja i cilja poučavanja nastavnog predmeta • objasniti međuovisnost procesa planiranja, poučavanja i ocjenjivanja • analizirati prednosti i nedostatke individualnog i grupnog testiranja • usvojiti strategije za procjenjivanje i mjerenje učeničkih postignuća
Literatura
Obvezna

Matijević, M., Radovanović D. (2011). Nastava usmjerena na učenika, Zagreb: Školske novine (str. 215-247).

Vizek Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M., Miljaković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN (str. 443-503).

Cindrić, M., Miljaković, D., Strugar, V. (2010). Didaktika i kurikulum. Zagreb: IEP-D2 (str.107-213).

Dopunska

Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje. Jastrebarsko: Naklada slap.

Tot, D. (2013). Kultura samovrednovanja škole i učitelja. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Vizek Vidović, V., Marušić, I. (2014). Praćenje i vrednovanje profesionalnoga razvoja učitelja – kompetencijski pristup: podloga za model licenciranja. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Munjiza, E. (2000). Subjektivnost učitelja u ocjenjivanju učenika. Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 2, 1(2), 95-103.

Zlokić, J. (1998). Školski neuspjeh: problem učenika, roditelja i učitelja. Rijeka: Filozofski fakultet Rijeka, Odsjek za pedagogiju.

Trškan, D. (2005). Provjera znanja i ocjenjivanje u nastavi povijesti. Zagreb: Srednja Europa.

Matijević, M. (2006). Ocjenjivanje u finskoj obveznoj školi. Odgojne znanosti, 8(2), 469-495. 

Valdevit, M., Jelaska, Z. (2008). Srednje vrijednosti u ocjenjivanju: procjenjivanje i vrjednovanje statističkom analizom, LAHOR, 6, 210-236. 

Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routladge. 

Hattie, J., Timperley, H. (2007). The power on feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema Programu za stjecanje kompetencija nastavnika i izvedbenom nastavnom planu.

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave kroz zadane nastavne aktivnosti – ostvareno kumulativno tijekom nastave.

 

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – dva kolokvija (pismeno)
2) Završni ispit (usmeni);
Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave kroz zadane nastavne aktivnosti – kumulativno ostvareno putem pismenog rada i kolokvija.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:
dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) pismeni rad – 20%
2) kolokvij – 50%
b) Završni ispit – 30% ocjene
usmeni ispit – 30%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Portfolio 1 35
Kolokvij-međuispit 1 35
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 2.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 15. tjedan nastave;

Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Definiranje procesa ocjenjivanja
3. Kriteriji kvalitete rada škole
4. Procjenjivanje i mjerenje znanja
5. Pouzdanost, osjetljivost i objektivnost u mjerenju znanja
6. Samovrjednovanje i vrjednovanje nastavnih umijeća
7. Provjeravanje i ocjenjivanje misaonih procesa, te mjerenje sposobnosti i postignuća
8. Vrste ocjenjivanja i utjecaj na proces učenja
9. Ocjenjivanje kompetencija
10. Ocjenjivanje za učenje I
11. Ocjenjivanje za učenje II dio
12. Ocjenjivanje naučenog ili sumativno ocjenjivanje
13. Ocjenjivanje i komunikacija s učenicima i roditeljima
14. Izrada rubrika za ocjenjivanje
15. Kolokvij