Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Modernizacija i društvo: teme iz svjetske povijesti 19. stoljeća
Kratica predmeta IZBD202 Šifra predmeta 218349
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Kristina Puljizević
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail kristina.puljizevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Veronika Novoselac
Akademski stupanj/naziv Magistar povijesti Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail veronika.novoselac@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Analizirati modernizacijske procese te prikazati uzročno-posljedičnu povezanost u različitim sferama društvenog djelovanja na globalnoj razini u 19. stoljeću. Prepoznati društvene, gospodarske i kulturne procese 19. stoljeća, kao što su industrijska revolucija, pojava radničkog pokreta ili proces demografske tranzicije; kao uzroke relevantnih povijesnih promjena.

Predavanja su koncipirana tematski. Pojedine teme iz društvene, gospodarske i kulturne povijesti pratit će se kroz „dugo 19. stoljeće“ te analizirati njihov međuodnos s drugim procesima karakterističnim za navedeno razdoblje. Kroz prizmu modernizacijskih procesa i promjena koje je donijelo 19. stoljeće pratit će se popularne doktrine: romantizam, liberalizam i nacionalizam; zatim, utjecaj industrijskih revolucija na društvo, pojava radničkog pokreta, uzroke i posljedice masivnih demografskih promjena; promjene u svakodnevnom životu, kulturi, književnosti, položaju žena te promjene u strukturama društva. U seminarskom dijelu nastave studenti će čitati odabrane ulomke znanstveno popularnih i književnih djela te povijesnih izvora vezanih uz teme predavanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati specifičnim historiografskim pojmovima svjetske društvene povijesti; 2. Znati opisati i tumačiti temeljne društvene procese u 19. stoljeću na globalnoj razini; 3. Razložiti hijerarhiju povijesnih čimbenika i razjasniti kauzalnost povijesnih procesa u društvu obrađenih kroz nastavu; 4. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu; 5. Koristiti doprinos drugih znanstvenih disciplina u historiografskom radu; 6. Napisati jasan i strukturiran složeni pismeni rad; 7. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi; 8. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

Povijest. sv. 12 – 15, ur. E. Cravetto (ur. hrv. izd. I. Goldstein.) Zagreb: Europapress holding, 2007.-2008. (odabrana poglavlja).

Dopunska

Dopunska literatura određuje se prema temama seminarskih radova.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave– prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze– pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni);
Završni ispit – usmeni.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 %

dovoljan (2) – 50 do 64,9 %

dobar (3) – 65 do 79,9 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

 

Način stjecanja ocjene:

  1. Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
    1. seminarske obveze – 30 %
    2. kolokvij – 20 %
    3. kolokvij – 20 %

 

  1. Završni ispit – 30 % ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50 % ispita)

usmeni ispit – 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 1.44 30
Kolokvij-međuispit 0.96 20
Kolokvij-međuispit 0.96 20
Ukupno tijekom nastave 4.56 70
Završni ispit 1.44 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij – 8. nastavni termin;
2. kolokvij – 14. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Rast stanovništva i industrijalizacija – uzrok i posljedica.
3. Komunikacija, prijenos informacija i mediji u 19. stoljeću
4. Romantizam; od umjetnosti do političkog angažmana
5. Liberalizam i konzervativizam, doktrine i gospodarstvo
6. Nacionalizam
7. Pobune i revolucije u 19. stoljeću
8. Tržište rada; nastanak i razvoj radničkog pokreta
9. Svakodnevica – ruralna Europa
10. Svakodnevica – urbana Europa
11. Nametnuta modernizacija – europska kultura u prekooceanskim zemljama
12. Epidemije i higijenske prilike u 19. stoljeću
13. Položaj žena u 19. stoljeću
14. Politički savezi i blokovska politika
15. Zaključno predavanje.
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema, izvora i literature.
2. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
3. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
4. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
5. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
6. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
7. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
8. Kolokvij.
9. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
10. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
11. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
12. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
13. Izlaganje i rasprava na odabranu temu.
14. Kolokvij
15. Zaključna rasprava.