Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Metodičke vježbe - povijest (PN-A)
Kratica predmeta PN24 Šifra predmeta 158213
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Vjera Brković
Akademski stupanj/naziv Profesor povijesti i pedagogije Zvanje Predavač
Kontakt e-mail vjera.brkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta Metodičke vježbe je kroz seminarsku nastavu osposobiti studente za izvođenje nastavnog sata na temelju napisane pripreme prema odobrenom planu i programu za osnovne i srednje škole. Studenti će pisanu pripremu prije izlaganja dostaviti nastavniku. Studenti će tijekom seminarske nastave simulirati razredno okruženje dok pojedini kolege budu izvodili nastavu.

 Drugi dio praktične nastave odvijat će se tijekom hospitacija u pojedinim školama pod vodstvom mentora nastavnika. Tijekom hospitacija student će biti upoznat s načinom funkcioniranja škole kao ustanove i nastavnim procesom. Tijekom rada u pojedinom razredu student će steći uvid u nastavu povijesti te će na temelju pisanih priprema održati četiri nastavna predavanja.

Radni zadatci:

  • pisanje pripreme i držanje probnog sata (na Sveučilištu) 35% (15 za pripremu i 20 za izvedbu)
  • Student mora održati 4 nastavna sata koji ne mogu biti isti dan i moraju biti najmanje 2 različite nastavne jedinice 30% (vrednuju se 2 sata)
  • Predati pisani Izvještaj studenta o praksi 10%
  • Samovrednovanje i analiza hospitiranja (pred kolegama na Sveučilištu). 25%
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon položenog ispita polaznik će moći: • usvojiti i razumjeti pojedinačne nastavne sadržaje prema „Nastavnom planu i programu za osnovne i srednje škole“; • usvojiti i znati primijeniti relevantne nastavne metode i oblike rada u procesu pripreme i izvođenja nastavnog sata; • znati održati strukturirano nastavno predavanje; • primijeniti stečena didaktičko-metodička znanja u konkretnoj razrednoj situaciji; • biti u stanju koristiti doprinos drugih nastavnih predmeta i pozitivno vrjednovati doprinos nastave povijesti kao dijela cjelovitog odgojno-obrazovnog procesa
Literatura
Obvezna

Odobreni udžbenici za osnovnu i srednju školu;

Ispitni katalog za državnu maturu iz povijesti;

Nastavni plan i program iz povijesti za osnovnu i srednju školu

Dopunska

Trškan, Danijela, Provjera znanja i ocjenjivanje u nastavi povijesti, Srednja Europa, Zagreb, 2005.

Mattes, Wolfgang, Nastavne metode. 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike, Ljevak, Zagreb, 2007.

Meyer, Hilbert, Didaktika razredne kvake. Rasprave o didaktici, metodici i razvoju škole, Educa, Zagreb, 2002.

Neill, Sean, Neverbalna komunikacija u razredu, Educa, Zagreb, 1994.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema Programu za stjecanje kompetencija nastavnika i izvedbenom nastavnom planu.

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Studentima se dodjeljuju bodovi koji se na kraju pretvaraju u ocjene

      Pisanje pripreme i držanje probnog sata (na Sveučilištu) ukupno sadrži  35%

      1 pisana priprema sadrži 15 bodova i student može dobiti od 0 do 15 bodova

Okvirni bodovi koji odgovaraju pojedinoj ocjeni:

§  15 bodova – odličan

§  12 bodova – vrlo dobar

§  9 bodova – dobar

§  6 bodova – dovoljan

Izvedba sata na vježbama – 20 % ocjene tj. 20 bodova i student može dobiti od 0 do 20 bodova

§  20  bodova – odličan

§  17 bodova – vrlo dobar

§  14 bodova – dobar

§  11 bodova – dovoljan

      Ocjena 2 ispitna sata 30 % ocjene i student može dobiti od 0 do 15 bodova za svaki sat

Svaki sat 15 % bodova

§  15 bodova – odličan

§  12 bodova – vrlo dobar

§  9 bodova – dobar

§  6 bodova – dovoljan

      Predati pisani Izvještaj studenta o praksi 10%

      Samovrednovanje i analiza hospitiranja (pred kolegama na Sveučilištu). 25%

§ 25 bodova –  odličan

§ 20 bodova – vrlo dobar

§ 15 bodova – dobar

§ 10  bodova – dovoljan

Način ocjenjivanja

Skala bodova za zaključnu ocjenu:

·         89 – 100 – odličan

·         77 – 88 – vrlo dobar

·         65 – 76 – dobar

·         53 – 66 – dovoljan

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Esej 0.9 15
Esej 0.9 15
Samostalni rad 1 20
Ukupno tijekom nastave 4 50
Završni ispit 4 50
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija Nema
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
2. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
3. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
4. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
5. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
6. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
7. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
8. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
9. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
10. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
11. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
12. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
13. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
14. Analiza hospitiranja i pojedinačno obrazloženje za ukupne aktivnosti iz kojih proizlazi konačna ocjena.
15. Analiza hospitiranja i pojedinačno obrazloženje za ukupne aktivnosti iz kojih proizlazi konačna ocjena.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
2. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
3. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
4. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
5. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
6. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
7. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
8. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
9. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
10. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
11. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
12. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
13. Održavanje nastavnog sata na temelju pisane pripreme
14. Analiza hospitiranja i pojedinačno obrazloženje za ukupne aktivnosti iz kojih proizlazi konačna ocjena.
15. Analiza hospitiranja i pojedinačno obrazloženje za ukupne aktivnosti iz kojih proizlazi konačna ocjena.