Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije, Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću, Interkulturalna komunikacija i novinarstvo, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Katolički mediji u Hrvatskoj 1945. – 1990.
Kratica predmeta IZBD-158 Šifra predmeta 213148
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Anto Mikić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail anto.mikic@unicath.hr Telefon +385 (1) 992146450
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet se bavi proučavanjem djelovanja najznačajnih katoličkih medija u Hrvatskoj u vrijeme vladavine komunizma (1945.-1990.) u svjetlu društvenih i crkvenih zbivanja i crkveno-državnih odnosa tijekom druge polovice 20. stoljeća. Osobita će se pozornost posvetiti okolnostima osnivanja i programskim sadržajima Glasa Koncila, Glasnika sv. Antuna Padovanskog (Veritas) i Kane te njihovoj recepciji u tadašnjoj crkvenoj i društvenoj javnosti. U širemu smislu, bit će obrađena i tema djelovanja tiska u uvjetima ograničene slobode izražavanja i (povremene) represije vlasti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati osnovnim pojmovima iz društvene i crkvene povijesti od završetka Drugog svjetskog rata do prvih slobodnih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. 2. Znati povezivati događaje i procese iz hrvatske nacionalne i crkvene povijesti. 3. Ovladati osnovnim metodama analize medijskog sadržaja 4. Ovladati pristupom tisku (i) kao historiografskom izvoru. 5. Znati prepoznati obrise uređivačke politike pojedinog medija 6. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi.
Literatura
Obvezna

Akmadža, Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980., Zagreb, 2013. (odabrana poglavlja); B. Novak, Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću. Zagreb: Golden

marketing – Tehnička knjiga et al., 2005. (odabrana poglavlja); J. Grbelja, Cenzura u hrvatskom novinstvu 1945. – 1990. Zagreb: Naklada Jurčić, 1998. (odabrana poglavlja); A. Mikić, „Crkveno i društveno značenje Glasa Koncila od 1963. do 1972.”. Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, 2016. (odabrana poglavlja); M. J. Mataušić, „Katolički tisak u Zagrebačkoj nadbiskupiji“, Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094 – 1994., Zbornik u čast kardinala Franje Kuharića, Zagreb 1995., str. 649-660.; V. Pavlinić, „Katolička štampa u Hrvatskoj“, Mi Crkva i drugo, Zbornik bogoslovske tribine, Zagreb 1971., str. 63-78.

Dopunska

Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945. – 1991. Od zajedništva do

razlaza. Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Školska knjiga, 2006. (odabrana poglavlja); I. Miklenić, Pogledi u Glas Koncila. Zagreb: Glas Koncila, 2013.; D. Hudelist, Rim, a ne Beograd. Promjena doba i mirna ofenziva Katoličke Crkve u Hrvatskoj u Titovoj Jugoslaviji (1975. – 1984.). Zagreb: Alfa, 2017. (odabrana poglavlja); J. M. Mataušić, „Prihvat Drugog vatikanskog koncila u Hrvatskoj na primjeru katoličkog tiska i odnosa Crkve prema medijima”. Časopis za suvremenu povijest 38 (2006), br. 2: 499-521.; J. Mihaljević, „Liberalizacija i razvoj medija u komunističkoj Hrvatskoj 1960-ih i na početku 1970-ih”. Društvena istraživanja 24 (2015), br. 2: 239-258.; Ž. Kustić, „Glas Koncila u pokoncilskom vremenu“, Jeke jednog Koncila, Vlado KOŠIĆ – Anton PERANIĆ (ur.), Zagreb 1984., str. 121-152.; Ž. Kustić, „Naše crkvene i društvene prilike u vrijeme djelovanja Kršćanske sadašnjosti“, Nastanak i razvitak Kršćanske sadašnjosti, Zbornik radova sa znanstvenog simpozija o 40. obljetnici djelovanja, Zagreb 2010., str. 43-47. N. M. Roščić, „O. Ivon Ćuk (1923. – 1983.). Život i djelo: Zanosni poslužitelj Riječi”. Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca. Posljednjih stotinu godina (1907. – 2007.). Drugi svezak. Radovi znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 29. i 30. rujna 2008. Zagreb: Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca; Veritas, 2009., 591-600.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave– prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze– pripremljeno izlaganje te predana pisana verzija seminarskog rada;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

  1. a) Nastavne aktivnosti– 70 % ocjene
  • seminarske obveze – 20%
  • kolokvij – 25%
  • kolokvij – 25%
  1. b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

usmeni ispit – 30%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.5 0
Seminarski rad 0.5 20
Kolokvij-međuispit 0.6 25
Kolokvij-međuispit 0.6 25
Ukupno tijekom nastave 2.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin predavanja.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Sloboda tiska u komunističkoj Hrvatskoj. Novinari kao „društveno-politički radnici“.
2. Stanje katoličkog tiska u poslijeratnoj Hrvatskoj 1945.-1960.
3. Obnova katoličkog tiska od 1960-ih godina 20. stoljeća
4. Drugi vatikanski koncil i katolički tisak u Hrvatskoj
5. Teme ekumenizma dijaloga u katoličkom tisku
6. „Crkveni slučajevi“ s kraja 1960-ih i početka 1970-ih u katoličkom tisku
7. Kolokvij
8. Crkvene reakcije na pisanje katoličkog tiska
9. Režimske reakcije na pisanje katoličkog tiska
10. Katolički tisak u borbi za slobodu Crkve i njenog djelovanja
11. Katolički tisak protiv ateizacije hrvatskoga društva
12. Katolički tisak i Hrvatsko proljeće
13. Sudski postupci protiv katoličkih medija i autora
14. Kolokvij
15. Katolički tisak u službi demokratizacije hrvatskog društva
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod – podjela tema
2. Izlaganje studentskih radova i rasprava
3. Izlaganje studentskih radova i rasprava
4. Izlaganje studentskih radova i rasprava
5. Izlaganje studentskih radova i rasprava
6. Izlaganje studentskih radova i rasprava
7. Izlaganje studentskih radova i rasprava
8. Izlaganje studentskih radova i rasprava
9. Izlaganje studentskih radova i rasprava
10. Izlaganje studentskih radova i rasprava
11. Izlaganje studentskih radova i rasprava
12. Izlaganje studentskih radova i rasprava
13. Izlaganje studentskih radova i rasprava
14. Izlaganje studentskih radova i rasprava
15. Izlaganje studentskih radova i rasprava