Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije, Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću, Interkulturalna komunikacija i novinarstvo, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Izbori i izborne kampanje
Kratica predmeta IZBD-119 Šifra predmeta 186877
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stephen Nikola Bartulica
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail stjepo.bartulica@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 302
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jakov Žižić
Akademski stupanj/naziv Magistar politologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail jakov.zizic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Izbori su temeljni politički proces u predstavničkim demokracijama i opće obilježje moderne politike. Ovaj predmet upoznat će studente s najvažnijim dimenzijama i elementima izbora te objasniti glavna načela političkog marketinga, izborne strategije i razrade izborne kampanje.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i opisati glavne tipove, oblike, faze i aktere izbora 2. Opisati i objasniti izborne propise 3. Opisati i objasniti izborno ponašanje 3. Opisati, objasniti i vrednovati izborne sustave 4. Opisati, objasniti i vrednovati institut referenduma 5. Analizirati izborne procese u Hrvatskoj 6. Opisati i objasniti glavna načela političkog marketinga 7. Opisati i objasniti glavna načela izborne strategije i razrade izborne kampanje 8. Izraditi strategiju izborne kampanje
Literatura
Obvezna

Kasapović, M. (2003). Izborni leksikon. Zagreb: Politička kultura (odabrani dijelovi)

Šiber, I. (2003). Politički marketing. Zagreb: Politička kultura (odabrani dijelovi)

Kasapović, M. (2004). Personalizacija izbora: mit ili stvarnost?. Društvena istraživanja. 13(3): 363-381

Dopunska

Lalić, D., Kunac, S. (2010). Izborne kampanje u Hrvatskoj: dvije studije o tri izborna nadmetanja. Zagreb: Fakultet političkih znanosti

Grbeša, M. (2005). Suvremene izborne kampanje i kako one utječu na demokratski proces. Politička misao. 42(1): 49-59

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Seminarski rad i izlaganje

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarski rad i izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);   

 Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

  1. a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

   1) Seminarsko izlaganje – max. 20 bodova

   2) 1. kolokvij – max. 25 bodova

   3) 2. kolokvij – max. 25 bodova

  1. b) Završni ispit – 30% ocjene

   4)  Usmeni ispit – max. 30 bodova

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 do 100 bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje - uvod u predmet, predstavljanje plana i programa rada, pojašnjenje studentskih obveza, obavezne i dopunske literature, pojašnjenje sustava bodovanja
2. Tipovi i oblici izbora
3. Biračko pravo
4. Akteri izbora
5. Izborni sustavi i izborni dizajn
6. Izborna participacija i izborna apstinencija
7. Izborna administracija i financiranje izborne promidžbe
8. Kolokvij
9. Referendum
10. Izborni procesi u Hrvatskoj
11. Politički marketing
12. Izborna strategija
13. Izborna kampanja
14. Personalizacija izbora i politike
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu
2. Prezentacija seminarske teme
3. Prezentacija seminarske teme
4. Prezentacija seminarske teme
5. Prezentacija seminarske teme
6. Prezentacija seminarske teme
7. Prezentacija seminarske teme
8. Kolokvij
9. Prezentacija seminarske teme
10. Prezentacija seminarske teme
11. Prezentacija seminarske teme
12. Prezentacija seminarske teme
13. Prezentacija seminarske teme
14. Prezentacija seminarske teme
15. Kolokvij