Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije, Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću, Interkulturalna komunikacija i novinarstvo, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Etika u filmu
Kratica predmeta IZBD-135 Šifra predmeta 198999
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Ćurković Nimac
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.nimac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Irena Sever Globan
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail irena.sever@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet ima za cilj pokazati da je umjetnosti općenito, posebno djela fikcije poput filma koji je današnja dominantna „masivna umjetnost“, izrazito snažan motivirajući medij koji može potaknuti na promišljanje naših moralnih vrijednosti, ali i preobraziti ih. Nakon uvodnih predavanja o povezanosti vrijednosti sa estetskim vrijednostima umjetničkih djela, analizirat će se teme empatije, moralne imaginacije i učenja moralnih vrijednosti kroz film. Potom slijedi problematiziranje brojnih suvremenih etičkih pitanja kroz filmove koji služe kao narativna podloga za moralno argumentiranje i koji pružaju veliku interdisciplinarnu raznolikost etičkih studija slučaja. Neki od filmova koji će se analizirati: The Emperor’s Club; The Constant Gardener; Serpico; All the Kings Man; Thank You for Smoking; Hands Over the City; Wall Street; Two Days, One Night; Michael Clayton; John Q; Memento; Eternal Sunshine of the Spotless Mind; Inception; Hotel Ruanda; Blood Diamond;  Selma; Timbuktu; Loving; The Visitor; Her; Gattaca; HalfJack; Upgrade; Matrix, Avatar; Limitless; Lucy; Thelma and Louise; On the Basis of Seks; The Divine Order; Hidden Figures; No Country for Old Man, Clockwork Orange; Natural Born Killers; History of Violence; L’Amour; Million Dollar Baby; Mar Adentro/The Sea Inside; You don’t know Jack; The Last King of Scotland; The Lives of Others; Munich; Fahrenheit 451; Dexter; The Green Mile; The Life of David Gale; Dead Man Walking.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razumjeti povezanost estetske i etičke vrijednosti. Razvijati moralnu imaginaciju i identifikaciju kroz film. Razvijati dimenziju 3C promišljanja (critical, creative, caring). Kritički vrednovati i analizirati neka goruća etička pitanja. Usvojiti vještine moralnog argumentiranja i zauzimanja stavova u etičkim pitanjima.
Literatura
Obvezna

Shaw Dan (2012.), Morality and the Movies. Reading Ethics through Film, Deanta Global Publishing Services, India; (odabrana poglavlja;)

Muzur, Amir, Rinčić Iva, (2010.) „Etika i film: od identifikacije do moralne  edukacije u filmskoj umjetnosti, JAHR, 1, 143-151;

Baugh, Lloyd (2018.), „Etika, moral, savjest i film: plodonosan susret“, International scientific theological symposium, [S.l.], v. 16, n. 1, str. 173-188.

Shapshay, Sandra (ur.), Bioethics and the Movies (2009.), The Jonas Hopkins University Press,  (odabrana poglavlja)

Miller, Jacqui (2013.), Film and Ethics, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge (odabrana poglavlja);

Teays, Wanda (2012.), Seeing the Light. Exploring Ethics through Movies, Wiley-Blackwell, Oxford. (odabrana poglavlja)

Kowalski, Dean (2012.) Moral Theory and the Movies. An Introduction to Ethics. Rowman&Littlefield Publishers, Plymouth. (odabrana poglavlja)

Dopunska

Gaut, Berys (2010) A philosophy  of Cinematic Art, Cambridge: Cambridge University Press.; Gaut, Berys (2007.), Art, Emotion and Ethics. New York: Oxford University Press; Carroll, Nöell (2002), „The Wheel of Virtue: Art, Literature, and Moral Knowledge“, Journal of Aesthetics and Art Criticism 60,1, pp.326; Carroll, Nöell, (2004.) „The Power of Movies, Lamarque, P.,  i Olsen, S.H., (ur.) 2004.  Aesthetics and the philosophy of art: the analytic tradition: an anthology. Oxford: Blackwell publishing, str. 485-497; Kieran, Mathew (2002.), „The Thrill and Repulsion of the Morally Prohibited“, Philosophy and Phenomenological Research 64 (1), 31-55; Kieran, Cashell (2009.), Aftershock. The Ethics of Contemporary Trasgressive Art, I. B. Taurus, London-New York; Kieran, Mathew (2003.), „Art and morality“, The Oxford Handbook of Aesthetics, J. Levinson et al. (ur. ), Oxford/New York: Oxford University Press; D’Olimpio, L. (2008.), The moral possibilities of mass art. Fremantle: The University of Western Australia.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na dva kolokvija.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti –1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50 – 64 ,9%

dobar (3) – 65 – 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 – 89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Filozofija i etika filmske umjetnosti (Noell Carroll, Berys Gaut, Mathew Kieran)
2. Empatija, moralna imaginacija i izobrazba kroz film (Mark Johnson, Martha Nussbaum)
3. Moralni razvoj. Etika vrline
4. Korupcija. Poslovna etika.
5. Pobačaj.
6. Pamćenje. Identitet.
7. Etika drugosti. Multiklulturalizam.
8. Kolokvij.
9. Tranhumanizam.
10. Ekologija.
11. Nasilje u filmu
12. Eutanazija
13. Totalitarizam. Genocid.
14. Pravednost
15. Kolokvij.