Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Društvena povijest ranog novog vijeka
Kratica predmeta IZBD194 Šifra predmeta 218341
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Valentina Janković
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail valentina.jankovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente sa strukturama, obilježjima i specifičnostima ranonovovjekovnih europskih društava te propitkivati ulogu pojedinih društvenih slojeva u sklopu političkih, ekonomskih, vjerskih i drugih mijena. Analizirati također odnose pojedinih društvenih slojeva prema vlastima te ulogu društvenih elita u formiranju i upravljanju ranomodernim državama. U fokusu će predmeta osim staleškog poretka biti i obitelj kao temeljna jedinica društva te fenomeni poput društvenog umrežavanja, društvene mobilnosti, klijentelizma i patronata, ali i svakodnevlje te mentaliteti, duhovnost i identiteti ranomodernih ljudi i njihovih društvenih zajednica. U sklopu svih navedenih tema posebna pozornost posvetit će društvenim strukturama na hrvatskom povijesnom prostoru.

Ključni pojmovi i teorijske osnove poznavanja društvene povijesti; Apsolutizam, upravne strukture i institucionalni okviri vlasti ranomodernog doba; Monarhije i njezine vojne i političke elite; Staleško društvo: plemstvo i crkvene vlasti, seljaci i podložnici, gradovi; Globalna pokretljivost, razmjene i ekonomike; Društveni procesi, ideje i pokreti u ranom novom vijeku; Ranomoderna obitelj i njezine strategije; Društveno umrežavanje i društvena mobilnost; Klijentelizam, pokroviteljstvo i društveni prestiž; Identiteti i mentaliteti ranomodernih slojeva društva; Svakodnevlje; Ranonovovjekovna društva hrvatskog povijesnog ozemlja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati specifičnim historiografskim pojmovima iz područja društvene povijesti ranonovovjekovne Europe; 2. Znati opisati i tumačiti teorijske osnove i suvremene historiografske pristupe proučavanju društvene povijesti ranomodernog doba; 3. Prepoznati i razumjeti strukture, obilježja i specifičnosti ranonovovjekovnih staleških društava; 4. Vrednovati uloge pojedinih društvenih slojeva proizašlih iz mijena ranonovovjekovnih povijesnih okolnosti; 5. Znati opisati i tumačiti funkcioniranje ranonovovjekovnih obitelji te fenomene društvenog umrežavanja, mobilnosti, klijentelizma i patronata; 6. Prepoznati i razumjeti društvene procese i pokrete te mentalitete, iskaze duhovnosti i identiteta ranomodernih zajednica; 7. Kritički analizirati i interpretirati izvore te znanstvenu i stručnu literaturu; 8. Koristiti doprinos drugih znanstvenih disciplina u historiografskom radu; 9. Napisati jasan i strukturiran pisani rad; 10. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi.
Literatura
Obvezna

Encyclopedia of Eurpean Social History: from 1350 to 2000, sv. 1-5. (ed. P. N. Stearns), Detroit 2001 (odabrana poglavlja); Princes, Patronage, and the Nobility: The Court at the Beginning of the Modern Age c. 1450-1650 (ed. R. G. Asch i A. M. Birke), Oxford University Press, New York, 1991 (odabrana poglavlja); N. Henshall, The Zenith of European Monarchy and its Elites(The Politics of Culture, 1650.-1750.), Palgrave Macmillan 2010 (odabrana poglavlja); B. Sarti, Živjeti u kući: stanovanje, prehrana i odijevanje u novovjekovnoj Europi (1500-1800). Zagreb, 2006.; Društveni razvoj u Hrvatskoj (od 16. stoljeća do početka 20. stoljeća), Zagreb, 1981. (odabrana poglavlja), Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara (ur. L. Čoralić et al.), Zagreb 2016. (odabrana poglavlja); U potrazi za mirom i blagostanjem: hrvatske zemlje u 18. stoljeću (ur. L. Čoralić), Zagreb 2013. (odabrana poglavlja).

Dopunska

Popis preporučene dodatne literature polaznici kolegija dobit će sukladno temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarske obveze, 1. kolokvij (pismeni), 2. kolokvij (pismeni).

Završni ispit – usmeni.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 %

dovoljan (2) – 50 do 64,9 %

dobar (3) – 65 do 79,9 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

  1. a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
  2. seminarske obveze – 30 %
  3. 1. kolokvij – 20 %
  4. 2. kolokvij – 20 %
  5. b) Završni ispit – 30 % ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

1. pismeni ispit– 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 1.44 30
Kolokvij-međuispit 0.96 20
Kolokvij-međuispit 0.96 20
Ukupno tijekom nastave 4.56 70
Završni ispit 1.44 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij - 7. nastavni termin;
2. kolokvij – 14. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet. Ključni pojmovi i teorijske osnove poznavanja društvene povijesti.
2. Apsolutizam, upravne strukture i institucionalni okviri vlasti ranomodernog doba
3. Monarhije i njezine vojne i političke elite
4. Staleško društvo: plemstvo i crkvene vlasti, seljaci i podložnici, gradovi
5. Globalna pokretljivost, razmjene i ekonomike
6. Društveni procesi, ideje i pokreti u ranom novom vijeku
7. Kolokvij
8. Ranomoderna obitelj i njezine strategije
9. Društveno umrežavanje i društvena mobilnost
10. Klijentelizam, pokroviteljstvo i društveni prestiž
11. Svakodnevlje i naobrazba
12. Identiteti i mentaliteti ranomodernih slojeva društva
13. Ranonovovjekovna društva hrvatskog povijesnog ozemlja
14. Kolokvij
15. Zaključno izlaganje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminar. Sadržaj i cilj seminara, osvrt na teme i literaturu
2. Upravne strukture i institucionalni okviri - analiza teksta i izlaganje
3. Monarhije i elite - analiza teksta i izlaganje
4. Staleško društvo – analiza teksta izlaganje
5. Ekonomike i pokretljivost ranonovovjekovnih društava – analiza teksta i izlaganje
6. Procesi, ideje i pokreti – analiza teksta i izlaganje
7. Kolokvij
8. Ranomoderna obitelj – analiza teksta i izlaganje
9. Društveno umrežavanje i mobilnost - analiza teksta i izlaganje
10. Pokroviteljstvo i društveni prestiž – analiza teksta i izlaganje
11. Identiteti i mentaliteti ranonovovjekovlja– analiza teksta i izlaganje
12. Svakodnevlje i naobrazba – analiza teksta i izlaganje
13. Hrvatska ranonovovjekovna društva – analiza teksta i izlaganje
14. Kolokvij
15. Zaključni osvrt na seminar