Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije, Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću, Interkulturalna komunikacija i novinarstvo, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Antropološke metamorfoze digitalnog doba
Kratica predmeta IZBD-157 Šifra predmeta 213144
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jerko Valković
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail jerko.valkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Odilon Singbo
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail sveucilisni.kapelan@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 623
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Razvoj suvremenih tehnologija i njihove primjene na raznim područjima života općenito, i ljudskog života posebno znatno utječe na promjene tradicionalne paradigme u shvaćanju ljudske osobe. Ovaj kolegij želi, s jedne strane, prikazati pozitivne dimenzije i sadržaje takvog razvoja, i moguće negativne utjecaje na život na Zemlji, s druge strane. Slijedeći promišljanja raznih domaćih i stranih autora teologa i filozofa tehnike nastojat će se prikazati evolucijske promjene u shvaćanju čovjeka, ali i razne pokrete koji nose gotovo ideološki pristup čovjeku. Digitalizacija života i povezana ideološka obećanja nužno stvaraju određene pomutnje u doživljaja sebe i svijeta. Razni ekrani kojima smo danas izloženi tiho i snažno utječu na naše raspoloženje i oblikuju način funkcioniranja našeg mozga. Kolegiji će nastojati istaknuti posljedice novog pokreta zvanog transhumanizam koji promiče poboljšanje čovjeka pomoću suvremenih tehnologija posebice kombinacijom tzv. NBIC – Nanotehnologije, Biotehnologije, Informatičke i Kognitivne znanosti. Važnost ove teme nalazi svoje utemeljenje u činjenici da je sama tematika etike i transhumanizma dobila svoju katedru u nekim sveučilišnim zajednicama kao na primjer na Katoličkom sveučilištu u Lille-u u Francuskoj.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
• Definirati ljudsku osobu prema tradicionalnim filozofsko-teološkim postavkama i usporediti je s novom paradigmatskom promjenom u shvaćanju čovjeka. • Upoznati se s Izvješćem Europskog parlamenta o pravilima građanskog prava o robotici (pravna osobnost autonomnih robota) • Prikazati razne utjecaje ekrana na razvoj mozga • Istaknuti najavljene promjene u obrazovnom sustavu zahvaljujući umjetnoj inteligenciji • Prikazati pozitivne pomake koje su donijele suvremene tehnologije posebno na području kvalitete života, komunikacije itd. • Prikazati ambivalentnost suvremenih tehnologija. • Predstaviti nauk crkvenog učiteljstva o pitanju odnosa prema tehnologiji i njezinim primjenama. • Istaknuti neke ideje transhumanizma.
Literatura
Obvezna
  • Spitzer, M. (2018). Digitalna demencija. Kako mi i naša djeca silazimo s uma, Zagreb, Ljevak.
  • Mužić, J. (2015). Rat protiv čovjeka. Ideologije i prakse raščovječenja. Zagreb, Glas Koncila.
  • Papa Franjo (2015.), Laudato si’. Enciklika o brizi za zajednički dom, Zagreb, Kršćanska sadašnjost.
  • Selak, M. (2013). Ljudska priroda i nova epoha, Zagreb, Naklada Breza.
Dopunska
  • Greguric, I. (2018). Kibernetička bića u doba znanstvenog humanizma, Zagreb, Prolegomena za kiborgoetiku, Hrvatsko filozofsko društvo – Pergamena – Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku.
  • Turkle, S. (2012). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, Basic Books.
  • Desmurget, M. (2019). La Fabrique du crétin digital. Les dangers des écrans pour nos enfants, Paris, Seuil.
  • Alexandre, L. (2017). La guerre des intelligences. Comment l’intelligence artificielle va révolutionner l’éducation, Paris, JCLattès.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% astave prema studijskom programu  izvedbenom nastavnom planu.

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastvane unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na kolokviju i seminarskom radu.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni), 2. kolokvij (usmeni i    pismeni seminarski rad).

 Završni ispit (pismeni)

 

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9 %

vrlo dobar (4) – 80–89,9 %

izvrstan (5) – 90-100%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Seminarsko izlaganje 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Ljudska osoba u tehnološkom društvu: filozofski pogled
3. Ljudska osoba u tehnološkom društvu: teološko-bioetički pogled
4. Humanističko poimanje čovjeka
5. Trans/posthumanističko poimanje čovjeka
6. Uvod u konvergentne tehnike
7. Plastičnost mozga i epigenetika
8. Vrijednosni sustav suvremenih tehnologija
9. Izazovi umjetne inteligencije u obrazovnom sustavu
10. Izazovi kiborgizacije
11. Izazovi cyberfeminizma
12. Ekološke posljedice tehnokratske paradigme
13. Neka istraživanja o utjecaju ekrana
14. Kultura otuđenosti u zajednici individualaca
15. Etika granice
Seminari
Tjedan Tema
1. Seminarski rad uz temu predavanja
2. Seminarski rad uz temu predavanja
3. Seminarski rad uz temu predavanja
4. Seminarski rad uz temu predavanja
5. Seminarski rad uz temu predavanja
6. Seminarski rad uz temu predavanja
7. Seminarski rad uz temu predavanja
8. Kolokvij
9. Seminarski rad uz temu predavanja
10. Seminarski rad uz temu predavanja
11. Seminarski rad uz temu predavanja
12. Seminarski rad uz temu predavanja
13. Seminarski rad uz temu predavanja
14. Seminarski rad uz temu predavanja
15. Seminarski rad uz temu predavanja