Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama
Kratica predmeta SESP6-4 Šifra predmeta 144228
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 10
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail melita.uremovic@zg.t-com.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vesna Mijoč
Akademski stupanj magistra sestrinstva Zvanje Predavač
Kontakt e-mail vesna.mijoc@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 647
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je upoznavanje studenta s problematikom pristupa osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u skladu sa suvremenim pristupima ovoj populaciji. Također je cilj programa usvajanje znanja, razumijevanja i načina pristupa specifičnim potrebama osoba s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju s naglaskom na promociju zdravlja i kreiranje zdravstvenih programa. Student će usvojiti vještine potrebne za prikupljanje podataka, planiranje i provođenje zdravstvene njege i evaluaciju ishoda s posebnim naglaskom na specifičnost pristupa djetetu s teškoćama u razvoju kao kompetentnom članu multidisciplinarnog tima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- primijeniti primjeren pristup u skladu sa specifičnim potrebama osoba s invaliditetom; - razumjeti načine pristupa specifičnostima oštećenja u osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju; - planirati i provoditi zdravstvenu njegu prema principima procesa zdravstvene njege; - evaluirati ishode zdravstvenih planova; - opisati i razumjeti tehnike i specifične intervencije multidisciplinarnog pristupa u radu s osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s naglaskom na ulogu medicinske sestre u radu tima; - promovirati suvremene pristupe radu s osobama s invaliditetom u cilju podizanja kvalitete življenja.
Literatura
Obvezna

1. Šegota I. Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje: kako komunicirati s gluhim pacijentom, Medicinska naklada, Zagreb 2010.
2. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Narodne novine, br. 63/07.
3. Sedić B. Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama, Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2005.

Dopunska

Šegota I. i sur. Bioetički aspekti komuniciranja s gluhima, Medicinski fakultet Rijeka, 2007.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.6 0
Seminarski rad 0.2 40
Aktivnost na nastavi 0.1 30
Ukupno tijekom nastave 1.9 70
Završni ispit 0.1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Invaliditet i društvo; Terminologija; Modeli pristupa osobama s invaliditetom; Uzroci i prevencija invaliditeta
2. Osobe s invaliditetom tijekom povijesti; Odnos prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
3. Oblici skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju; Nacionalna strategija za osobe s invaliditet
4. Međunarodne klasifikacije i invaliditet; Kvaliteta života osoba s invaliditetom
5. Prava osoba s invaliditetom; Programi u radu s osobama s invaliditetom;
6. Zdravstvena njega osobe s invaliditetom u obitelji
7. Proces zdravstvene njege u skrbi s osobama s invaliditetom
8. Specifičnosti pristupa u provedbi zdravstvene njege u osobe s ispodprosječnim intelektualnim funkcioniranjem
9. Autizam; Osobe s oštećenjem vida; Osobe s oštećenjem sluha; Osobe s motoričkim poremećajima
10. Pomagala za osobe s invaliditetom
11. Dijete s neurorizikom; Uloga medicinske sestre u radu s djetetom s teškoćama u razvoju
12. Uloga sestre u timu rane intervencije i rehabilitacije
13. Etički aspekti skrbi za osobe s invaliditetom
14. Prevencija invaliditeta i promocija zdravlja
15. Mentalno zdravlje osoba s invaliditetom