Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijest znanosti i tehnologije
Kratica predmeta POVP6-3 Šifra predmeta 97971
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stipe Kutleša
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail stipekutlesa1@gmail.com Telefon +385 (1) 91 5069544
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s glavnim razvojnim koracima znanosti i tehnologije. Znanstvene i tehničke spoznaje prvih civilizacija. Počeci i razvoj znanosti u antičkom svijetu i tehničke primjene. Srednjovjekovna znanost i tehnička umijeća. Razvoj novovjekovne znanosti od 16. do 19. stoljeća, nova znanstvena paradigma (klasična mehanika, eksperimentalna znanost) i njezine tehničke i tehnološke posljedice. Nove ideje, otkrića, izumi i njihova primjena. Industrijska revolucija. Pojava novih znanstvenih teorija u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća (darvinizam, kvantna teorija i teorija relativnosti), tehnika i tehnologija 20. stoljeća. Razvoj atomske i nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica, astrofizike, biologije, medicine. Kroz sva razdoblja usporedo će se pratiti razvoj znanstvenog mišljenja u raznim područjima znanosti: matematika, astronomija, fizikalne i kemijske znanosti, geoznanosti, biološke i medicinske znanosti te primijenjene znanosti (ratna tehnika, metalurgija i rudarska tehnika, hidraulika, graditeljska tehnika i sl.).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz svjetske i hrvatske povijesti znanja, znanosti i tehnologije, 2. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika, 3. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i uočiti kauzalnost povijesnih procesa, 4. Uočavati znanstvena dostignuća drugih disciplina, 5. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu, 6. Koristiti doprinos drugih znanstvenih disciplina u historiografskom radu, 7. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi, 8. Steći potrebne vještine za nastavak studija, samostalan rad i stručno usavršavanje, 9. Pridržavati se etičkih načela u radu
Literatura
Obvezna

C. L. Van Doren: Povijest znanja, Zagreb 2005; V. Bazala: Pregled povijesti znanosti, Zagreb, 1980; I. Supek: Povijest fizike, Zagreb 1990; L. Glesinger: Povijest medicine, Zagreb 1978.

Dopunska

J. Balchin: 100 znanstvenika koji su promijenili svijet, Zagreb 2005; V. Bazala: Pregled hrvatske znanstvene baštine, Zagreb 1978;  E. T. Bell: Veliki matematičari, Zagreb 1972; Ž. Dadić: Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata 1-2, Zagreb 1982; Ž. Dadić: Povijest ideja i metoda u matematici i fizici, Zagreb 1992;  Z. Faj: Pregled povijesti fizike, Osijek, 1999; D. Grdenić: Povijest kemije, Zagreb 2001;  Dubravko Habek: Povijest medicine, Zagreb 2015;  S. F. Masson: A history of the sciences, New York 1962;  A. Pacey: The culture of technology, Cambridge, MA, 1983; A. Pacey: A technology in world civilization, Cambridge, MA, 1990; B. Vitale: Četiri stoljeća javnog zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj, Zagreb 2007; C. H. Vosen: Galileo Galilei i rimska osuda kopernikanskog sustava, Zagreb 1993.

NAPOMENA: Popis literature može se proširiti novim bibliografskim jedinicama sukladno temama seminarskih radova.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70 % nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.

2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana pisana verzija seminarskog rada.

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

  1.  Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

 

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij - 7. nastavni termin
2. kolokvij - 12. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: predstavljanje programa, plana i načina rada, pojašnjenje studentskih obveza, upućivanje na osnovne probleme kolegija i na literaturu.
2. Znanost, tehnika i tehnologija u sustavu općega znanja.
3. Znanost prvih civilizacija te antička znanost i tehnika.
4. Znanost i tehnologija srednjega vijeka. Arapska znanost.
5. Nova astronomska slika svijeta – geocentrizam i heliocentrizam.
6. Znanstvena revolucija 17. stoljeća – astronomija, mehanika, medicina i tehnika.
7. KOLOKVIJ
8. Prirodne filozofije Descartesa, Newtona i Boškovića.
9. Znanost u doba prosvjetiteljstva. Mehanicistička slika svijeta.
10. Razvoj geologije i evolucionističkih teorija. Razvitak termodinamike. Industrijska revolucija – doba strojeva.
11. Elektricitet, magnetizam. Atomska teorija tvari.
12. Znanstvene revolucije 20. stoljeća – kvantna teorija i teorija relativnosti.
13. Znanost i tehnologija 20. stoljeća.
14. KOLOKVIJ
15. Znanost i informacijska i komunikacijska revolucija.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: pojašnjenje studentskih obveza, podjela seminarskih zaduženja, upute o načinu rada u seminaru.
2. Obilježja znanosti, tehnike i tehnologije. Zapadnjačka kultura kao znanstvena i tehnička paradigma.
3. Starogrčka znanost i medicina.
4. Hrvatska znanost u srednjemu vijeku. Herman Dalmatin i sinteza europske i arapske znanosti.
5. Galelijevsko-baconovska matematička i eksperimentalna znanost.
6. Hrvatski doprinosi novovjekovnoj znanosti i tehnici.
7. KOLOKVIJ
8. Boškovićev doprinos svjetskoj znanosti.
9. Hrvatska znanost u 18. stoljeću.
10. Uloga znanosti i tehnike u hrvatskom društvu 19. stoljeća – znanstvene i kulturne institucije.
11. Ideološke rasprave u Hrvatskoj nakon pojave darvinizma.
12. Hrvatska znanost na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Hrvatski izumitelji.
13. Hrvatska znanost u 20. stoljeću.
14. KOLOKVIJ
15. Znanost i tehnika našega doba.